Lästips om hållbarhet

En lista över några av mina personliga favoritskrifter kring temat ekologisk och 
social hållbarhet. Listan innehåller både längre och kortare texter - och både äldre, 
klassiska texter och nyare litteratur. En del av texterna är åt det akademiska hållet 
men alla är ändå ganska lättlästa och lättillgängliga.  

Carol J. Adams: The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Theory
En studie av parallellerna mellan androcentrism (manscentrering) och 
antropocentrism (människocentrering). Om det patriarkala våldsförhärligandet och 
objektifieringen av kvinnor och dess samband med köttändandets våldsförhärligande 
och objektifiering av djur. 

Erik Assadourian: The Rise and Fall of Consumer Cultures  
En essä om masskonsumtionskulturens historia och bakgrund - och vad vi kan göra för 
att ta oss ur den och skapa ett alternativt, hållbart samhälle samtidigt som vi höjer 
vår livskvalitet. 
Länk till texten hos Worldwatch Institute

Rachel Carson: Silent Spring 
Denna klassiska skrift från 1962 slog larm om giftkrisen i miljön och det kritiska 
tillståndet för ekosystemen till följd av människans utsläpp och förstörelse. Boken 
revolutionerade miljödebatt och miljölagstiftning runtom i världen och bidrog starkt 
till skapandet av den moderna globala miljörörelsen. 

Tim Jackson: Prosperity Without Growth
Ekonomen Tim Jackson lägger i denna skrift fram sina vetenskapliga bevis för att 
människan bortom en viss gräns faktiskt inte får ett bättre välmående av att äga fler 
saker. Han argumenterar för skapandet av ett samhälle som inte bygger på ständig 
ekonomisk tillväxt och en omdefinition av begreppet "rikedom" utifrån människans 
och miljöns välmående.

Bill McKibben: The End of Nature
Miljöaktivisten Bill McKibbens personliga, känslosamma och ganska poetiska 
skrift över naturen, dess skönhet och under - och hur människan överallt förstört och 
allt mer påverkar och utarmar denna natur, till enorm förlust även för oss själva. 

Carolyn Merchant: The Death of Nature
Ekofeministen Carolyn Merchants historiska överblick över sambandet mellan 
patriarkalt förtryck av kvinnor och den mekanistiskt vetenskapliga syn på naturen 
som fått plundring och förstörelse som följd. 

Carolyn Merchant: Reinventing Eden
Om hur den västerländska patriarkala, mekanistiska och kontrollfixerade synen på 
naturen leder till miljöförstörelse och exploatering - och hur ett nytt, feministiskt 
perspektiv på naturen som istället baseras på partnerskap kan bli räddningen för 
vår levande planets framtid. 

Anna L. Peterson: Being Human: Ethics, Environment, and Our Place in the World
En undersökning av människans andliga och filosofiska relation till naturen i den 
västerländska samhällstraditionen och på vilka sätt denna skiljer sig från natursynen i andra 
delar av världen. Förespråkar en ny miljöetik med en omvärdering av människans plats i 
naturen - från dominans och exploatering till omhändertagande och jämlik samvaro. 

John Thackara: How to Thrive in the Next Economy
En intresseväckande världsomspännande resa för att hitta alternativ till vårt nuvarande 
ohållbara samhälle av miljöförstörande ständig ekonomisk tillväxt. Beskriver olika sätt 
på vilka engagerade människor världen över skapar alternativa ekonomier och lösningar 
från gräsrotsnivå.  

John Thackara: In the Bubble
En undersökning av hur vårt nuvarande teknologiska bubbelsamhälle av ökande stress 
och prestationskrav och ständig uppkoppling - och paradoxalt också allt större ensamhet 
och isolering från varandra - påverkar vårt välmående som människor. Men även en 
presentation av de positiva tekniska lösningar för ökat välmående som är på gång runtom 
i världen - för en framtid som handlar om möten, gemenskap och upplevelser istället för 
masskonsumtion av produkter.   

Ann Thorpe: Design for Sustainable Development 
Ett klassiskt pedagogiskt standardverk inom arbete med designlösningar för ett hållbart 
samhälle. Thorpe argumenterar för en framtid av tjänstedesign snarare än produktdesign, 
och där fri tid, relationer, lärande och omtanke om vår gemensamma planet får ersätta 
dagens fokus på ekonomisk tillväxt och masskonsumtion som mening och mål i 
människors liv. 
 
Oscar Wilde: The Soul of Man  
I sin klassiska ideologiska pamflett argumenterar författaren och kulturpersonligheten 
Oscar Wilde för ett samhälle baserat på socialism och individualism. Wilde förespråkar 
ett samhälle där varandet - inte ägandet - blir det viktigaste i människans liv. Genom 
gemensamt ägande av samhällets resurser och tillgångar och avskaffande av ekonomiska 
klyftor, masskonsumtion och tvingande lönearbete vill Wilde skapa en friare, generösare, 
mer harmonisk och mer välmående framtida människa.
Länk till texten hos Project Gutenberg 

Richard Wilkinson, Kate Pickett: The Spirit Level
Om de problem och den psykiska och fysiska ohälsa som uppstår i ett ekonomiskt och 
socialt ojämlikt samhälle. Hur även de allra rikaste mår sämre av att leva i ett samhälle 
fullt av ojämlikhet, fattigdom och lidande.   

Annonser