Sveriges groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur

Flyttfågeltiden är här! Det är alltid lite vemodigt. Men samtidigt väldigt vackert förstås, och det är något väldigt poetiskt över höstens ankomst med lövens gulnande och fåglarnas flykt.

Och för att hålla koll de alla olika fågelarterna och deras olika namn nu under hösten, kan du gärna använda denna checklista jag gjort över samtliga regelbundna svenska fågelarter, samt även Sveriges däggdjur, kräldjur och groddjur – med deras namn på svenska, engelska och latin!

 

GRODDJUR – AMPHIBIANS – AMPHIBIA

Stjärtgroddjur – Salamanders – Urodela

Salamandrar – True salamanders – Salamandridae
Mindre vattensalamander – Smooth newt – Lissotriton vulgaris
Större vattensalamander – Northern crested newt – Triturus cristatus

Stjärtlösa groddjur – Frogs and toads – Anura

Klockgrodor – Fire-bellied toads – Bombinatoridae
Klockgroda – European fire-bellied toad – Bombina bombina

Lökgrodor – Spadefoot toads – Pelobatidae
Lökgroda – European common spadefoot – Pelobates fuscus

Lövgrodor – Tree frogs – Hylidae
Lövgroda – European tree frog – Hyla arborea

Äkta paddor – True toads – Bufonidae
Strandpadda – Natterjack toad – Epidalea calamita
Vanlig padda – Common toad – Bufo bufo
Grönfläckig padda – European green toad – Bufotes viridis

Äkta grodor – True frogs – Ranidae
Vanlig groda – Common frog – Rana temporaria
Åkergroda – Moor frog – Rana arvalis
Långbensgroda – Agile frog – Rana dalmatina
Gölgroda – Pool frog – Pelophylax lessonae
Ätlig groda – Edible frog – Pelophylax esculenta

KRÄLDJUR – REPTILES – REPTILIA

Fjällbärande kräldjur – Scaled reptiles – Squamata

Egentliga ödlor – True lizards – Lacertidae
Skogsödla – Viviparous lizard – Zootoca vivipara
Sandödla – Sand lizard – Lacerta agilis

Kopparödlor – Slow worms – Anguidae
Kopparödla – Slow worm – Anguis fragilis

 

Snokar – Colubrids – Colubridae
Vattensnok – Grass snake – Natrix natrix
Hasselsnok – Smooth snake – Coronella austriaca

Huggormar – Vipers – Viperidae
Huggorm – Northern viper – Vipera berus

FÅGLAR – BIRDS – AVES

Andfåglar – Anseriforms – Anseriformes

Egentliga andfåglar – Waterfowl – Anatidae
Knölsvan – Mute swan – Cygnus olor
Sångsvan – Whooper swan – Cygnus cygnus
Fjällgås – Lesser white-fronted goose – Anser erytrhopus
Sädgås – Taiga bean goose – Anser fabalis
Grågås – Greylag goose – Anser anser
Kanadagås – Canada goose – Branta canadensis
Vitkindad gås – White-cheeked goose – Branta leucopsis
Gravand – Common shelduck – Tadorna tadorna
Bläsand – Eurasian wigeon – Anas penelope
Gräsand – Mallard – Anas platyrhynchos
Snatterand – Gadwall – Anas strepera
Kricka – Eurasian teal – Anas crecca
Årta – Garganey – Anas querquedula
Stjärtand – Northern pintail – Anas acuta
Skedand – Northern shoveler – Anas clypeata
Brunand – Common pochard – Aythya ferina
Vigg – Tufted duck – Aythya fuligula
Bergand – Greater scaup – Aythya marila
Ejder – Common eider – Somateria molissima
Sjöorre – Common scoter – Melanitta nigra
Svärta – Velvet scoter – Melanitta fusca
Alfågel – Long-tailed duck – Clangula hyemalis
Knipa – Common goldeneye – Bucephala clangula
Salskrake – Smew – Mergellus albellus
Småskrake – Red-breasted merganser – Mergus serrator
Storskrake – Common merganser – Mergus merganser

Hönsfåglar – Galliforms – Galliforms

Fasanfåglar – Pheasants and grouses – Phasianidae
Fjällripa – Rock ptarmigan – Lagopus muta
Dalripa – Willow ptarmigan – Lagopus lagopus
Orre – Black grouse – Tetrao tetrix
Tjäder – Western capercaillie – Tetrao urogallus
Järpe – Hazel grouse – Tetrastes bonasia
Vaktel – Common quail – Coturnix coturnix
Rapphöna – Grey partridge – Perdix perdix
Fasan – Common pheasant – Phasianus colchicus

Doppingar – Grebes – Podicipediformes

Doppingar – Grebes – Podicipedidae
Smådopping – Little grebe – Tachybaptus ruficollis
Gråhakedopping – Red-necked grebe – Podiceps grisegena
Skäggdopping – Great crested grebe – Podiceps cristatus
Svarthakedopping – Horned grebe – Podiceps auratus
Svarthalsad dopping – Black-necked grebe – Podiceps nigricollis

Duvfåglar – Doves and pigeons – Columbiformes

Duvor – Doves and pigeons – Columbidae
Ringduva – Common wood pigeon – Columba palumbus
Skogsduva – Stock dove – Columba oenas
Turkduva – Eurasian collared dove – Streptopelia decaocto

Skärrfåglar – Nightjars and swifts – Caprimulgiformes

Nattskärror – nightjars – Caprimulgidae
Nattskärra – European nightjar – Caprimulgus europaeus

Seglarfåglar – Swifts – Apodidae
Tornseglare – Common swift – Apus apus

Gökfåglar – Cuckoos – Cuculiformes

Gökar – Cuckoos – Cuculidae
Gök – Common cuckoo – Cuculus canorus

Tranfåglar – Cranes and rails – Gruiformes

Tranor – Cranes – Gruidae
Trana – Eurasian crane – Grus grus

Rallfåglar – Rails – Rallidae
Vattenrall – Water rail – Rallus aquaticus
Kornknarr – Corn crake – Crex crex
Småfläckig sumphöna – Spotted crake – Porzana porzana
Rörhöna – Common moorhen – Gallinula chloropus
Sothöna – Eurasian coot – Fulica atra

Vadarfåglar – Shorebirds – Charadriiformes

Snäppor – Waders – Scolopacidae
Rödspov – Black-tailed godwit – Limosa limosa
Myrspov – Bar-tailed godwit – Limosa lapponica
Småspov – Whimbrel – Numenius phaeopus
Storspov – Eurasian curlew – Numenius arquata
Drillsnäppa – Common sandpiper – Actitis hypoleucos
Skogssnäppa – Green sandpiper – Tringa ochropus
Svartsnäppa – Spotted redshank – Tringa erythropus
Gluttsnäppa – Common greenshank – Tringa nebularia
Rödbena – Common redshank – Tringa totanus
Grönbena – Wood sandpiper – Tringa glareola
Roskarl – Ruddy turnstone – Arenaria interpres
Morkulla – Eurasian woodcock – Scolopax rusticola
Dubbelbeckasin – Great snipe – Gallinago media
Enkelbeckasin – Common snipe – Gallinago gallinago
Dvärgbeckasin – Jack snipe – Lymnocryptes minimus
Mosnäppa – Temminck’s stint – Calidris temminckii
Skärsnäppa – Purple sandpiper – Calidris maritima
Kärrsnäppa – Dunlin – Calidris alpina
Myrsnäppa – Broad-billed sandpiper – Limicola falcinellus
Brushane – Ruff – Philomachus pugnax

Måsfåglar – Gulls – Laridae
Fiskmås – Common gull – Larus canus
Gråtrut – European herring gull – Larus argentatus
Silltrut – Lesser black-backed gull – Larus fuscus
Havstrut – Great black-backed gull – Larus marinus
Skrattmås – Black-headed gull – Croicocephalus ridibundus
Dvärgmås – Little gull – Hydrocoleus minutus
Tretåig mås – Black-legged kittiwake – Rissa tridactyla

Tärnor – Terns – Sternidae
Småtärna – Little tern – Sternula albifrons
Skräntärna – Caspian tern – Hydroprogne caspia
Svarttärna – Black tern – Chlidonias niger
Kentsk tärna – Sandwich tern – Thalasseus sandvicensis
Fisktärna – Common tern – Sterna hirundo
Silvertärna – Arctic tern – Sterna paradisaea

Alkfåglar – Auks – Alcidae
Sillgrissla – Common murre – Uria aalgae
Tordmule – Razorbill – Alca torda
Tobisgrissla – Black guillemot – Cepphus grylle

Labbar – Skuas – Stercorariidae
Fjällabb – Long-tailed skua – Stercorarius longicaudus
Kustlabb – Parasitic skua – Stercorarius parasiticus

Skärfläckor – Avocets – Recurvirostridae
Skärfläcka – Pied avocet – Recurvirostra avocetta

Strandskator – Oystercatchers – Haematopodidae
Strandskata – Eurasian oystercatcher – Haematopus ostralegus

Vipor och pipare – Lapwings and plovers – Charadriidae
Tofsvipa – Northern lapwing – Vanellus vanellus
Ljungpipare – European golden plover – Pluvialis apricaria
Fjällpipare – Eurasian dotterel – Charadrius morinellus
Mindre strandpipare – Little ringed plover – Charadrius dubius
Större strandpipare – Common ringed plover – Charadrius hiaticula

Lommar – Loons – Gaviiformes

Lommar – Loons – Gaviidae
Smålom – Red-throated loon – Gavia stellata
Storlom – Black-throated loon – Gavia arctica

Storkfåglar – Storks – Ciconiiformes

Storkar – Storks – Ciconiidae
Vit stork – White stork – Ciconia ciconia

Pelikanfåglar – Pelecaniforms – Pelecaniformes

Hägrar – Herons – Ardeidae
Rördrom – Eurasian bittern – Botaurus stellaris
Gråhäger – Grey heron – Ardea cinerea

Sulfåglar – Suliforms – Suliformes

Skarvar – Cormorants – Phalacrocoracidae
Storskarv – Great cormorant – Phalacrocorax carbo

Hökfåglar – Accipitriforms – Accipitriformes

Fiskgjusar – Ospreys – Pandionidae
Fiskgjuse – Osprey – Pandion haliaetus

Hökartade rovfåglar – Hawk-like birds of prey – Accipitridae
Bivråk – European honey buzzard – Pernis apivorus
Ormvråk – Common buzzard – Buteo buteo
Fjällvråk – Rough-legged buzzard – Buteo lagopus
Kungsörn – Golden eagle – Aquila chrysaetos
Ängshök – Montagu’s harrier – Circus pygargus
Blå kärrhök – Hen harrier – Circus cyaneus
Brun kärrhök – Western marsh harrier – Circus aeruginosus
Röd glada – Red kite – Milvus milvus
Havsörn – White-tailed eagle – Haliaaetus albicilla
Duvhök – Northern goshawk – Accipiter gentilis
Sparvhök – Eurasian sparrowhawk – Accipiter nisus

Ugglor – Owls – Strigiformes

Tornugglor – Barn owls – Tytonidae
Tornuggla – Barn owl – Tyto alba

Egentliga ugglor – True owls – Strigidae
Fjälluggla – Snowy owl – Bubo scandiacus
Berguv – Eurasian eagle-owl – Bubo bubo
Kattuggla – Tawny owl – Strix aluco
Slaguggla – Ural owl – Strix uralensis
Lappuggla – Great grey owl – Strix nebulosa
Hökuggla – Northern hawk owl – Surnia ulula
Sparvuggla – Eurasian pygmy owl – Glaucidium passerinum
Pärluggla – Boreal owl – Aegolius funereus
Hornuggla – Long-eared owl – Asio otus
Jorduggla – Short-eared owl – Asio flammeus

Praktfåglar – Coraciiforms – Coraciiformes

Äkta kungsfiskare – River kingfishers – Alcedidae
Kungsfiskare – Eurasian kingfisher – Alcedo atthis

Hackspettartade fåglar – Piciforms – Piciformes

Hackspettar – Woodpeckers – Picidae
Göktyta – Eurasian wryneck – Jynx torquilla
Vitryggig hackspett – White-backed woodpecker – Dendrocopos leucotos
Större hackspett – Great spotted woodpecker – Dendrocopos major
Mindre hackspett – Lesser spotted woodpecker – Dryobates minor
Tretåig hackspett – Eurasian three-toed woodpecker – Picoides tridactylus
Gröngöling – European green woodpecker – Picus viridis
Gråspett – Grey-headed woodpecker – Picus canus
Spillkråka – Black woodpecker – Dryocopus martius

Falkfåglar – Falcons – Falconiformes

Falkar – Falcons – Falconidae
Tornfalk – Common kestrel – Falco tinnunculus
Stenfalk – Merlin – Falco columbarius
Lärkfalk – Eurasian hobby – Falco subbuteo
Jaktfalk – Gyrfalcon – Falco rusticolus
Pilgrimsfalk – Peregrine falcon – Falco peregrinus

Tättingar – Songbirds – Passeriformes

Lärkor – Larks – Alaudidae
Trädlärka – Woodlark – Lullula arborea
Sånglärka – Eurasian skylark – Alauda arvensis
Berglärka – Shore lark – Eremophila alpestris

Svalor – Swallows and martins – Hirundinidae
Backsvala – Sand martin – Riparia riparia
Ladusvala – Barn swallow – Hirundo rustica
Hussvala – Common house martin – Delichon urbica

Ärlor och piplärkor – Wagtails and pipits – Motacillidae
Fältpiplärka – Tawny pipit – Anthus campestris
Trädpiplärka – Tree pipit – Anthus trivialis
Ängspiplärka – Meadow pipit – Anthus pratensis
Rödstrupig piplärka – Red-throated pipit – Anthus cervinus
Skärpiplärka – Eurasian rock pipit – Anthus petrosus
Sädesärla – White wagtail – Motacilla alba
Gulärla – Western yellow wagtail – Motacilla flava
Forsärla – Grey wagtail – Motacilla cinerea

Kungsfåglar – Goldcrests – Regulidae
Kungsfågel – Goldcrest – Regulus regulus

Sidensvansar – Waxwings – Bombycillidae
Sidensvans – Bohemian waxwing – Bombycilla garrulus

Strömstarar – Dippers – Cinclidae
Strömstare – White-throated dipper – Cinclus cinclus

Gärdsmygar – Wrens – Troglodytidae
Gärdsmyg – Eurasian wren – Troglodytes troglodytes

Järnsparvar – Accentors – Prunellidae
Järnsparv – Dunnock – Prunella modularis

Trastar – Thrushes – Turdidae
Ringtrast – Ring ouzel – Turdus torquatus
Koltrast – Common blackbird – Turdus merula
Björktrast – Fieldfare – Turdus pilaris
Dubbeltrast – Mistle thrush – Turdus viscivorus
Taltrast – Song thrush – Turdus philomelos
Rödvingetrast – Redwing – Turdus iliacus

Äkta sångare – True warblers – Sylviidae
Svarthätta – Eurasian blackcap – Sylvia atricapilla
Trädgårdssångare – Garden warbler – Sylvia borin
Ärtsångare – Lesser whitethroat – Sylvia curruca
Törnsångare – Common whitethroat – Sylvia communis
Höksångare – Barred warbler – Sylvia nisoria

Lövsångare – Leaf warblers – Phylloscopidae
Lövsångare – Willow warbler – Phylloscopus trochilus
Gransångare – Common chiffchaff – Phylloscopus collybita
Grönsångare – Wood warbler – Phylloscopus sibliatrix
Nordsångare – Arctic warbler – Phylloscopus borealis
Lundsångare – Greenish warbler – Phylloscopus trochiloides

Gräshoppsångare – Grass warblers – Locustellidae
Gräshoppsångare – Common grasshopper warbler – Locustella naevia
Flodsångare – River warbler – Locustella fluviatilis

Rörsångare – Marsh warblers – Acrocephalidae
Sävsångare – Sedge warbler – Acrocephalus schoenobaenus
Rörsångare – Eurasian reed warbler – Acrocephalus scirpaceus
Kärrsångare – Marsh warbler – Acrocephalus palustris
Trastsångare – Great reed warbler – Acrocephalus arundinaceus
Härmsångare – Icterine warbler – Hippolais icterina

Flugsnappare – Flycatchers – Muscicapidae
Grå flugsnappare – Spotted flycatcher – Muscicapa striata
Svartvit flugsnappare – European pied flycatcher – Ficedula hypoleuca
Halsbandsflugsnappare – Collared flycatcher – Ficedula albicollis
Mindre flugsnappare – Red-breasted flycatcher – Ficedula parva
Näktergal – Thrush nightingale – Luscinia luscinia
Blåhake – Bluethroat – Luscinia svecica
Rödhake – European robin – Erithacus rubecula
Buskskvätta – Whinchat – Saxicola rubetra
Rödstjärt – Common redstart – Phoenicurus phoenicurus
Svart rödstjärt – Black redstart – Phoenicurus ochruros
Stenskvätta – Northern wheatear – Oenanthe oenanthe

Skäggmesar – Bearded reedlings – Panuridae
Skäggmes – Bearded reedling – Panurus biarmicus

Stjärtmesar – Bushtits – Aegithalidae
Stjärtmes – Long-tailed tit – Aegithalos caudatus

Mesfåglar – Tits – Paridae
Entita – Marsh tit – Poecile palustris
Talltita – Willow tit – Poecile montanus
Lappmes – Siberian tit – Poecile cinctus
Svartmes – Coal tit – Periparus ater
Tofsmes – European crested tit – Lophophanes cristatus
Talgoxe – Great tit – Parus major
Blåmes – Blue tit – Cyanistes caeruleus

Nötväckor – Nuthatchers – Sittidae
Nötväcka – Eurasian nuthatch – Sitta europaea

Trädkrypare – Treecreepers – Certhiidae
Trädkrypare – Eurasian treecreeper – Certhia familiaris

Pungmesar – Penduline tits – Remizidae
Pungmes – Eurasian penduline tit – Remiz pendulinus

Gyllingar – Orioles – Oriolidae
Sommargylling – Eurasian golden oriole – Oriolus oriolus

Törnskator – Shrikes – Laniidae
Törnskata – Red-backed shrike – Lanius collurio
Varfågel – Great grey shrike – Lanius excubitor

Kråkfåglar – Crows – Corvidae
Nötskrika – Eurasian jay – Garrrulus glandarius
Nötkråka – Spotted nutcracker – Nucifraga caryocatactes
Skata – Eurasian magpie – Pica pica
Kaja – Western jackdaw – Corvus monedula
Råka – Rook – Corvus frugilegus
Kråka – Hooded crow – Corvus cornix
Korp – Common raven – Corvus corax
Lavskrika – Siberian jay – Perisoreus infaustus

Starar – Starlings – Sturnidae
Stare – European starling – Sturnus vulgaris

Sparvfinkar – Sparrows – Passeridae
Gråsparv – House sparrow – Passer domesticus
Pilfink – Eurasian tree sparrow – Passer montanus

Finkar – Finches – Fringillidae
Bofink – Common chaffinch – Fringilla coelebs
Bergfink – Brambling – Fringilla montanus
Stenknäck – Hawfinch – Coccothraustes coccothraustes
Tallbit – Pine grosbeak – Pinicola enucleator
Domherre – Eurasian bullfinch – Pyrrhula pyrrhula
Rosenfink – Common rosefinch – Carpodacus erythrinus
Grönfink – European greenfinch – Chloris chloris
Hämpling – Common linnet – Linaria cannabina
Vinterhämpling – Twite – Linaria flavirostris
Brunsiska – Lesser redpoll – Acanthis cabaret
Gråsiska – Common redpoll – Acanthis flammea
Snösiska – Arctic redpoll – Acanthis hornemanni
Större korsnäbb – Parrot crossbill – Loxia pytyopsittacus
Mindre korsnäbb – Red crossbill – Loxia curvirostra
Steglits – European goldfinch – Carduelis carduelis
Gulhämpling – European serin – Serinus serinus
Grönsiska – Eurasian siskin – Spinus spinus

Fältsparvar – Buntings – Emberizidae
Kornsparv – Corn bunting – Emberiza calandra
Gulsparv – Yellowhammer – Emberiza citrinella
Ortolansparv – Ortolan bunting – Emberiza hortulana
Dvärgsparv – Little bunting – Emberiza pusilla
Videsparv – Rustic bunting – Emberiza rustica
Sävsparv – Common reed bunting – Emberiza schoeniclus

Snösparvar – Snow buntings – Calcariidae
Lappsparv – Lapland longspur – Calcarius lapponicus
Snösparv – Snow bunting – Plectrophenax nivalis

DÄGGDJUR – MAMMALS – MAMMALIA

Hardjur – Lagomorphs – Lagomorpha

Harar och kaniner – Hares and rabbits – Leporidae
Skogshare – Mountain hare – Lepus timidus
Fälthare – European hare – Lepus europaeus
Vildkanin – European rabbit – Oryctolagus cuniculus

Gnagare – Rodents – Rodentia

Ekorrdjur – Squirrels – Sciuridae
Ekorre – Eurasian red squirrel – Sciurus vulgaris

Sovmöss – Dormice – Gliridae
Hasselmus – Hazel dormouse – Muscardinus avellanarius

Bävrar – Beavers – Castoridae
Bäver – Eurasian beaver – Castor fiber

Springråttor – Jumping mice – Dipodidae
Buskmus – Northern birch mouse – Sicista betulina

Hamsterartade gnagare – Voles and hamsters – Cricetidae
Vattensork – European water vole – Arvicola amphibius
Åkersork – Field vole – Microtus agrestis
Mellansork – Tundra vole – Microtus oeconomus
Bisam – Muskrat – Ondatra zibethicus
Långsvansad skoggsork – Bank vole – Clethrionomys glareolus
Rödsork – Northern red-backed vole – Clethrionomys rutilus
Gråsiding – Grey red-backed vole – Clethrionomys rufocanus
Fjällämmel – Norway lemming – Lemmus lemmus
Skogslämmel – Wood lemming – Myopus schisticolor

Råttdjur – Rats and mice – Muridae
Större skogsmus – Yellow-necked mouse – Apodemus flavicollis
Mindre skogsmus – Wood mouse – Apodemus sylvaticus
Dvärgmus – Eurasian harvest mouse – Micromys minutus
Husmus – House mouse – Mus musculus
Brunråtta – Brown rat – Rattus norvegicus

Äkta insektsätare – True insectivores – Eulipotyphla

Näbbmöss – Shrews – Soricidae
Vanlig näbbmus – Common shrew – Sorex araneus
Dvärgnäbbmus – Eurasian pygmy shrew – Sorex minutus
Mindre dvärgnäbbmus – Eurasian least shrew – Sorex minutissimus
Lappnäbbmus – Laxmann’s shrew – Sorex caecutiens
Vattennäbbmus – Eurasian water shrew – Neomys fodiens

Mullvadar – Moles – Talpidae
Mullvad – European mole – Talpa europaea

Igelkottar – Hedgehogs – Erinaceidae
Igelkott – European hedgehog – Erinaceus europaeus

 

Fladdermöss – Bats – Chiroptera

Läderlappar – Vesper bats – Vespertilionidae
Vattenfladdermus – Daubenton’s bat – Myotis daubentonii
Dammfladdermus – Pond bat – Myotis dasycneme
Taigafladdermus – Brandt’s bat – Myotis brandti
Mustaschfladdermus – Whiskered bat – Myotis mystacinus
Nymffladdermus – Nymph bat – Myotis alcathoe
Fransfladdermus – Natterer’s bat – Myotis nattereri
Bechsteins fladdermus – Bechstein’s bat – Myotis bechsteini
Stor fladdermus – Common noctule – Nyctalus noctula
Leislers fladdermus – Lesser noctule – Nyctalus leisleri
Sydpipistrell – Common pipistrelle – Pipistrellus pipistrellus
Dvärgpipistrell – Soprano pipistrelle – Pipistrellus pygmaeus
Trollfladdermus – Nathusius’s pipistrelle – Pipistrellus nathusii
Gråskimlig fladdermus – Parti-coloured bat – Vespertilio murinus
Sydfladdermus – Serotine bat – Eptesicus serotinus
Nordisk fladdermus – Northern bat – Eptesicus nilssoni
Barbastell – Western barbastelle – Barbastella barbastellus
Långörad fladdermus – Brown long-eared bat – Plecotus auritus

Rovdjur – Carnivores – Carnivora

Kattdjur – Cats – Felidae
Lodjur – Eurasian lynx – Lynx lynx

Hunddjur – Dogs – Canidae
Varg – Grey wolf – Canis lupus
Rödräv – Red fox – Vulpes vulpes
Fjällräv – Arctic fox – Vulpes lagopus

Björnar – Bears – Ursidae
Brunbjörn – Brown bear – Ursus arctos

Äkta sälar – True seals – Phocidae
Knubbsäl – Harbour seal – Phoca vitulina
Vikare – Ringed seal – Pusa hispida
Gråsäl – Grey seal – Halichoerus grypus

Mårddjur – Weasels – Mustelidae
Mink – American mink – Neovison vison
Iller – European polecat – Mustela putorius
Hermelin – Stoat – Mustela erminea
Vessla – Least weasel – Mustela nivalis
Skogsmård – European pine marten – Martes martes
Järv – Wolverine – Gulo gulo
Grävling – European badger – Meles meles
Utter – Eurasian otter – Lutra lutra

Partåiga hovdjur och valar – Even-toed ungulates and whales – Cetartiodactyla

Svindjur – Swine – Suidae
Vildsvin – Wild boar – Sus scrofa

Tumlare – Porpoises – Phocoenidae
Tumlare – Harbour porpoise – Phocoena phocoena

Hjortdjur – Deer – Cervidae
Dovhjort – Fallow deer – Dama dama
Kronhjort – Red deer – Cervus elaphus
Älg – Moose – Alces alces
Rådjur – Roe deer – Capreolus capreolus

Slidhorsdjur – Bovids – Bovidae
Myskoxe – Musk ox – Ovibos moschatus
Mufflonfår – Mouflon – Ovis orientalis

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s